Zásady ochrany osobných údajov - súkromia spotrebiteľov

Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov: zásady spracovania osobných údajov zákazníkov spoločnosťou SAYTECH s.r.o.

Na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala spoločnosť SAYTECH s.r.o. nové Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov.

(Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Spoločnosť SAYTECH s.r.o. si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Radi by sme vás preto informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

Prečo vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a)      Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať za účelom uzatvorenia zmluvy za účelom poskytovania objednaných služieb a tovaru. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.

b)      Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom priameho marketingu, príp. zasielania newslettera (ak nevyjadríte svoj nesúhlas s týmto účelom spracovania). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

c)      Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

d)      Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 e)      Vaše osobné údaje budeme s vaším súhlasom v obmedzenom rozsahu spracovávať na oslovenie (priameho marketingu) aj po ukončení zmluvy. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 f)      Vaše osobné údaje budeme na štatistické účely, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracovanie (čl. 5 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 g)      Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom vedenia našich výsledkov. Osobné údaje môžeme používať v prípadoch, kedy vás žiadame o spätnú väzbu vo vzťahu k fungovaniu našich produktov a služieb, našich služieb starostlivosti o zákazníkov a našej údržby a prevádzky.

Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať?

 budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby či spoločnosti:

 - meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ,  pohlavie, jazykové preferencie, adresa miesta inštalácie korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, údaje o vašom telefónnom čísle,  informácie, ktoré nám poskytnete, keď sa na nás obraciate s otázkami týkajúcimi sa našich produktov, služieb, finančných či štatistíckých reportov.

Vaše osobné údaje chránime

 Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Zabezpečenie našej siete, podporu infraštruktúry a našich informačných systémov. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických prvkov i postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak však s nami začnete konať o uzavretí zmluvy, ale k uzavretiu zmluvy nakoniec nedôjde, uvedené údaje vymažeme do troch mesiacov odo dňa, ako ukončíme rokovania o uzavretí zmluvy.

Na účel uvedený pod písm. b) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo podáte námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov.

Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. c), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. d), budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na účel uvedený pod písm. e) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu, na ktorú udelíte súhlas, teda po dobu 3 rokov, príp. do doby, než svoj súhlas odvoláte alebo požiadate o výmaz osobných údajov (pozri nižšie).

Na účel uvedený pod písm. f,g) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Nad svojimi osobnými údajmi budete mať stále kontrolu

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Máte zároveň právo

-       požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,

-       na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,

-       na opravu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,

-       aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov,

-       podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obrany v prípade podania žaloby podľa antidiskriminačného zákona,

-       právo na prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.

Všetky vyššie uvedené práva máte možnosť uplatniť prostrednícvom žiadosti zaslaného emailom na obchodne@saytech.sk alebo na poštovú adresu SAYTECH s.r.o., Hrachová 14/B, 821 05 Bratislava. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia.

Aktualizácia našich zásad ochrany súkromia

Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a tiež vývoj trhu. Každú novú zmenu týchto zásad Vás budeme vopred informovať, ktoré by mohli mať vplyv na vami objednané služby či tovar.

Aké máte možnosti, keď nebudete spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame?

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

Stiahnuť dokument


 

© Saytech, 2018